International Journal of Multidisciplinary Education and Research

International Journal of Multidisciplinary Education and Research

ISSN: 2455-4588

Vol. 1, Issue 3 (2016)

गदाधरभट्टाचार्य: तस्य व्युत्पत्तिवादश्च

Author(s): श्याम-सुन्दर-शर्मा
Abstract: शोधपत्रेsस्मिन् सामान्यरूपेण न्यायपरम्परा, व्युत्पत्तिवादकारस्य गदाधरभट्टाचार्यस्य जन्मस्थलम्, विद्यास्थलम्, काल:, कृतय:, वंशवृक्षश्चेत्यादयो वैयक्तिकपक्षं कृतित्वपक्षञ्चावलम्ब्य केचन विषया: प्रगटिता: तथा च विशेषरूपेण व्युत्पत्तिवादस्य तात्पर्यम्, संरचना, लेखनविधि:, सिद्धान्ता:, एवञ्च संस्कृत-हिन्दी-आङ्ग्लव्याख्यानग्रन्था:, उपटीका चेत्यादयो व्युत्पत्तिवादविषयकविविधपक्षा अन्वेषिता:, विश्लेषिता:, निर्णीतरूपे समुपस्थापिताश्च।
Pages: 46-52  |  1059 Views  411 Downloads
Journals List Click Here Research Journals Research Journals